0 Kč

 UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK JE 5. 10. 2018!

Přihláška (včetně všeobecných podmínek):
KE STAŽENÍ ZDE
Prosíme, scan podepsané přihlášky zašlete na email:

prihlaska@decomarket.czVŠEOBECNÉ PODMÍNKY ÚČASTI
NA PRODEJNÍ PŘEHLÍDCE
INTERIOR DECO MARKET 2018


Článek I

Pořadatel 

Institut bytového designu s. r. o.

Přístavní 33

170 00 Praha 7

IČO: 01915061

DIČ: CZ01915061
Bankovní spojení: Komerční banka 107-5296230237/010

(dále jen pořadatel)

 

Umožní VYSTAVOVATELI využití prodejního stánku v obchodním domě KOTVA v rámci prodejní přehlídky interiérových doplňků, bytových dekorací
a jiných dekoračních předmětů INTERIOR DECO MARKET v uvedeném termínu na prodej domluvených výrobků za dále uvedených podmínek.

 

Článek II

Přihlášky a přidělování ploch

 1. Řádně vyplněná a podepsaná přihláška k účasti je odesláním pořadateli považována za závaznou. Pořadatel může přihlášku přijmout nebo odmítnout bez udání důvodu.
 2. Odesláním přihlášky vystavovatel souhlasí se všeobecnými podmínkami, které jsou součástí přihlášky a rovněž jsou uvedeny na www.decomarket.cz
 3. Potvrzeni o přidělené výstavní ploše (přesné umístění) pořadatel oznámí vystavovateli nejméně 2 týdny před akcí. Podmínkou přidělení je zaplacení plného poplatku do termínu uvedeného na faktuře.
 4. V případě nezaplaceni nájemného ve lhůtě uvedené na faktuře je prodleni vystavovatele podstatným porušením jeho smluvní povinnosti a pořadatel je oprávněn od smlouvy odstoupit za podmínek článku III, odstavce 3.
 5. Pořadatel si vyhrazuje právo změnit umístění nebo rozměr výstavní plochy i po jeho přiděleni a potvrzení vystavovateli.
 6. Pořadatel poskytuje pouze prodejní plochu bez jakéhokoliv vybavení. Vystavovatel si zajistí vybavení (např. stůl či pult) na prodejní plochu sám a na vlastní náklady.

 

Článek III

Platební podmínky a poplatky

 1. Poplatek za prodejní plochy je vždy uvedeno v přihlášce k účasti nebo v mailu pořadatele.
 2. Přidělenou plochu nesmí vystavovatel přenechat třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu pořadatele.
 3. Při zrušení účasti ze strany vystavovatele do 1. 11. 2018 se vystavovateli účtuje storno poplatek ve výši 50 % částky uvedené v objednávce. Při zrušení účasti ze strany vystavovatele po 1.11. 2018 účtuje storno poplatek ve výši 100 % částky uvedený na faktuře, který je vystavovatel povinen neprodleně uhradit.
 4. Poplatky jsou nevratné. V případě, že Vystavovatel zruší svoji účast z jakéhokoliv důvodu, poplatky se nevrací
 5. Veškeré ceny jsou uvedeny bez DPH a na faktuře k nim bude připočteno v zákonné výši.

 

Článek IV 

Zboží

 1. Vystavovatel povinen u vytavovaného zboží uvádět ceny. Vystavovatel musí zboží zabezpečit proti krádeži.
 2. Návoz a odvoz zboží se řídí pokyny pořadatele. Za zboží a instalační materiál neodvezený do terminu konce pronájmu plochy pořadatel neručí a může vystavovateli účtovat skladovací poplatky.
 3. Návozu a odvozu zboží se účastní pouze vystavovatel nebo jeho zástupce. Pořadatel nemůže převzít odpovědnost za jakoukoliv manipulaci se zbožím vystavovatele.

 

Článek VI 

Výstavba a instalace stánků

 1. Terminy montáže, demontáže a provozní dobu stánků určuje pořadatel. Výjimku z terminů povoluje na žádost vystavovatele nebo jeho zmocněnce pořadatel. Vystavovatel nebo jeho zmocněnec uhradí případné vícenáklady s tímto spojené.
 2. Vystavovatel je oprávněn propagovat své výrobky pouze na pronajaté prodejní ploše, nikoliv mimo ní.
 3. Všechny způsoby propagace zboží, firmy nebo značky mimo přidělenou plochu podléhají schválení pořadatele. V případě neoprávněné propagace mimo domluvené plochy může být tato pořadatelem okamžitě stažena na náklady Vystavovatele.
 4. Vystavovatel je povinen zboží instalovat před začátkem otevřeni akce pro veřejnost a odvoz zboží může začít provádět až po oficiálním ukončeni výstavy pro veřejnost. Vystavovatel je povinen být přítomen u stánku po celou dobu akce.
 5. Vystavovatel se kromě všeobecných podmínek účasti zavazuje dodržovat podmínky poskytovatele prostor OD KOTVA.
 6. Pořadatel je oprávněn zakázat a/nebo odstranit na náklady vystavovatele jakékoliv reklamy a výrobky dalších stran, které nebyly řádně přihlášeny
  a zaplaceny Vystavovatelem.
 7. Pořadatel je oprávněn zakázat a/nebo odstranit na náklady Vystavovatele jakékoliv reklamy a výrobky, které se neslučují se zájmy akce nebo můžou být v rozporu s dobrými mravy.
 8. Vystavovatel nesmí hudební, audiovizuální, světelnou či jinou produkcí v rámci svého stánku rušit okolní vystavovatele. Vystavovatel v případě hudební nebo audiovizuální produkce sám odpovídá za plnění vůči organizacím autorských práv.
 9. Vystavovatel odpovídá po celou dobu za pořádek ve stánku a jeho okolí. Vystavovatel odevzdá na konci akce prodejní místo nepoškozené a zbavené všech přivezených věcí a odpadků. Při nakládání s odpady Vystavovatel dbá na pokyny Pořadatele a poskytovatele prostor.

 

Článek VII 

Pojištění

 1. Pořadatel neodpovídá vystavovateli ani jeho spoluvystavovatelům za ztrátu, zničeni či jakékoliv poškozeni zboží, vybaveni a zařízení stánku, obalů a balícího materiálu bez ohledu na to, zda se odcizeni, zničeni či jine poškozeni stalo před zahájením, během či po skončeni akce. Vystavovatel k tomu účelu uzavře vlastní pojištění. Vystavovatel rovněž odpovídá za škody způsobené poskytovateli prostor (Pražská správa nemovitostí, OD KOTVA).

 

 

Článek VIII 

Zpracování osobních údajů

 1. Podpisem této přihlášky vystavovatel výslovně souhlasí s tím, že pořadatel je oprávněn užít v souladu s ust. § 77 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů, a nařízení EU č. 2016/679 (GDPR) bezplatně jméno a značku (včetně internetové adresy) na propagačních a reklamních materiálech Pořadatele v souvislosti s touto akcí a v souvislosti s propagací výrobků a služeb Pořadatele. Souhlas dle tohoto odstavce je činěn na dobu do 2let.
 2. Vystavovatel bere na vědomí, že poskytnutí údajů je dobrovolné, zpracování je transparentní, že má právo na informace a přístupu k osobním údajům a právo na opravu svých osobních údajů, blokování nesprávných osobních údajů, omezení zpracování, výmaz a jejich likvidaci, rovněž právo na přenositelnost údajů a právo být zapomenut.
 3. Veškeré výše uvedené údaje poskytnuté vystavovatelem mohou v přímé souvislosti s touto akcí kromě pořadatele zpracovávat společnosti pověřené pořadatelem soutěže, a to způsobem obvyklým pro zajišťování podobných akcí - doručovatelské společnosti, dodavatelé IT služeb a účetní, daňoví a právní poradci. Osobní údaje nebudou předávány mimo Evropskou unii.

 

Článek IX 

Závěrečná ustanovení 

 1. V případě, že pořadatel v důsledku jim nezaviněných okolnosti („vis major“) nemůže zahájit akci, zajistit konáni akce po celou dobu jejího trváni, nebo její část na celém výstavišti či na jeho časti, nebo na jiném místě, informuje o tom ihned vystavovatele. Veškeré závazky vzniklé pořadateli z uzavřené smlouvy (přihlášky) o účasti vystavovatele zanikají. V tomto případě nepřísluší vystavovateli nárok na náhradu vzniklých škod. Poplatky se Vystavovatelům v tomto případě nevrací.
 2. Vystavovatel může uplatnit reklamaci za práce a služby poskytnuté pořadatelem akce u zodpovědného pracovníka bez zbytečného odkladu, v den zahájení akce. Jinak toto právo zaniká.
 3. Není-li jinak stanoveno, pořadatel je oprávněn, v případě porušeni některého z ustanovení těchto všeobecných podmínek, vyloučit vystavovatele z další účasti na akci. V takovém případě nevzniká vystavovateli žádný nárok na náhradu případných škod a na vracení nájemného.